Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas

rezolūcija par jautājumu

Mobilitāte – iespēja vai pienākums? Kādai jābūt Eiropas Savienības reakcijai pret tās jaunajiem profesionāļiem, lai līdzsvarotu kvalificētu speciālistu aizplūšanu uz ārzemēm neapgāžot iespējas, ko piedāvā Eiropa bez robežām?

Sastādīja: Zane Āboliņa (LV), Ringolds Babāns (LV), Madara Gedrovica (LV), Līva Kreislere (LV), Vjačeslavs Losevs (LV), Oskars Šumskis (LV), Ingrīda Māgure (LV), Arturs Smirnovs (LV), Dāvids Meladze (LV), Raimund Rosarius (DE), Jonas Dreger (DE, viceprezidents), Ieva Freidenfelde (LV, komitejas vadītāja)

Eiropas Jauniešu parlaments,

 1. ar nožēlu atzīstot kvalificētu speciālistu, jo īpaši jaunu profesionālu, aizplūšanu uz ārzemēm  no Eiropas Savienības dalībvalstīm,
 2. paturot prātā augsto labi izglītoto migrantu proporciju, kas paliek ES,
 3. ņemot vērā, ka mobilitātes brīvība ir iemesls nevienādam jauno profesionāļu sadalījumam starp ES dalībvalstīm,
 4. satraukts, ka reģioni, kas visvairāk cieš no speciālistu aizplūšanas, kļūst mazāk pievilcīgi jaunajiem profesionāļiem un sastopas ar sociālu un ekonomisku lejupslīdi,
 5. ticot, ka neiecietība un diskriminācija, kuras pamatā ir rase, nacionalitāte, seksuālā orientācija vai reliģija, potenciāli novērš jauno profesionāļu ieceļošanu respektīvajās sabiedrībās un valstīs,
 6. satraukts, ka pašreizējās atšķirības dalībvalstu izglītības sistēmās veido šķēršļus mobilitātei,
 7. uztraukts par kvalificētu speciālistu aizplūšanas negatīvajām sekām uz sociālo un ekonomisko attīstību,
 8. atzīstot nepieciešamību piesaistīt jaunus strādniekus valstīm, kas cieš no darbaspēka samazināšanās speciālistu emigrācijas dēļ;
 1. aicina ES aktīvāk investēt inovatīvās, uz zināšanām balstītās industrijās, tādējādi atbalstot tās jaunos uzņēmējus;
 2. iesaka stimulēt pastāvošās industrijas, kas ir parādījušas potenciālu jaunu darba vietu izveidē;
 3. pieprasa uzlabot biznesa apstākļus un normatīvos aktus kompānijām, kas darbojas ES;
 4. mudina ES pieņemt šos mērus ar īpašu uzsvaru uz tiem reģioniem, kuri visvairāk cieš no profesionāļu emigrācijas izraisītajām sekām un kur speciālistu izceļošana ir visbiežāk sastopama;
 5. rekomendē veidot tolerantu sabiedrībā caur dažādiem izglītības projektiem un programmām;
 6. pieprasa jaunu profesionāļu imigrācijas atvieglošanu no valstīm ārpus ES, paplašinot Zilās kartes politiku;
 7. iesaka ieviest  ES un nacionalo valdību atbalstītas apmaiņas programmas, kas balstītas uz profesionālo izglītību un apmācībām;
 8. prasa ES īpaši atbalstīt tādus projektus kā Eiropas darba dienas (European Job Days) un Eiropas darba mobilitātes portāls (EURES) valstīs, kuras visvairāk cieš no profesionāļu emigrācijas sekām, ar mērķi piesaistīt tām jaunos profesionāļus;
 9. aicina izveidot augstākas kvalitātes izglītības sistēmu, kas būtu balstīta uz:
  1. izpētes un izglītības kopu izveidošanu,
  2. studentu un darba spēka apmaiņas programmu atbalstīšanu,
  3. ES dalībvalstu izglītības sistēmu pieejamības un vienotības uzlabošanu;
 10. iesaka pastiprināt sadarbību starp industrijām un universitātēm, lai uzlabotu izglītības līmeni un nodrošinātu kompānijām ar tām nepieciešamajiem jaunajiem profesionāļiem;
 11. iesaka veicināt starptautisko studentu un jauno profesionāļu integrāciju attiecīgajās valstīs, nodrošinot tiem bezmaksas valodu kursus.